Contact
Contact

Begrippenlijst A-Z

2

24 uurszorg betekent 24/7 beschikbaarheid. De Zorg van Toen levert dit in haar gehele werkgebied.

A

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico’s. De AWBZ was één van de zogenoemde verplichte volksverzekeringen. De wet is vervallen met ingang van 1 januari 2015 en overgegaan in de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Alzheimer is een ziekte aan de hersenen. Het is de meest voorkomende vorm van dementie. De ziekte neemt steeds verder toe en daardoor worden steeds meer hersencellen aangetast. Het onthouden en begrijpen van dingen gaat steeds minder goed. Ook communicatie en denkvermogen wordt moeilijker. Het ziekteverloop verschilt per persoon. Dat geldt ook voor de manier waarop iemand de ziekte ervaart.
Met behulp van personenalarmering kunt u in uw eigen huis verblijven, met de zekerheid van hulp dichtbij.

B

Onder bloedsuiker verstaan we de glucose (suiker) in het bloed. Het bloedsuikergehalte is de hoeveelheid glucose die in het bloed zit op een bepaald moment.
Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt. Een hoge bloeddruk (hypertensie) vergroot de kans op hart- en vaatziekten.
Beroerte is een verzamelnaam voor TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De oorzaak is een afsluiting van een bloedvat (bij een TIA of een herseninfarct) of een bloeding (bij een hersenbloeding) in de hersenen.
De term bejaardentehuis gebruiken we eigenlijk niet meer omdat ze gewoonweg niet meer bestaan. Bij de Zorg van Toen kunt u wonen in één van de zorglocaties, wanneer zelfstandig thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is.

C

CVA is de afkorting van cerebro vasculair accident: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro). Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd. Een CVA kan ontstaan door een herseninfarct, waardoor er tijdelijk te weinig bloed wordt aangevoerd, of door een bloeding in de hersenen. Bij een CVA ontstaat een beschadiging in een deel van de hersenen. Daardoor valt de functie van dat hersengedeelte uit. Dit geeft acute verschijnselen, zoals verlammingen in één helft (links of rechts) van het lichaam.
COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).
Cliëntondersteuning is een instrument om zelfredzaamheid van kwetsbare personen te bevorderen. Het is gericht op het versterken van de eigen kracht en het versterken van het netwerk, onder andere door mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers in te zetten.
De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor blijvend intensieve zorg.
Cholesterol is een vetachtige stof die in het lichaam voorkomt. Ongeveer 70% maakt u zelf in de lever en de overige 30% komen uit uw voedsel. Cholesterol is belangrijk voor een aantal processen in uw lichaam: de opbouw van lichaamscellen, de productie van hormonen en de spijsvertering. Cholesterol zit in alle cellen van ons lichaam en ook in uw bloed. Is uw cholesterolwaarde laag, dan is dat ongezond, maar als uw cholesterol te hoog is, dan levert dit ook problemen op.
Een casemanager is een zorgverlener die klanten ondersteunt. Casemanagers nemen de regiefunctie (tijdelijk) over en vormen de schakel tussen cliënten en instellingen. Zij werken zo aan individuele belangenbehartiging voor de cliënt en pakken een probleem systematisch aan. Casemanagers kunnen een complex hulpverleningsproces coördineren. Ook begeleiden zij cliënten zodat zij in staat zijn zo veel mogelijk in de maatschappij mee te draaien.
Het CAK (Centraal Administratiekantoor) heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Eén van de taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doen we ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet.

D

Doorliggen is gelijk aan decubitus en ontstaat door weefselschade ten gevolge van de inwerking van druk- of schuifkrachten. Het treedt op daar waar de druk het hoogst is: op de stuit, de heupen en de hielen. Zowel een korte hoge belasting als een langdurige lage belasting kunnen druknecrose veroorzaken.
De diëtist geeft dieet- of voedingsadvies en helpt bij het aanpassen van eet- en leefgewoonten.
Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van diabetes. De diabetesverpleegkundige kan hulp bieden bij allerhande praktische zaken met betrekking tot diabetes. Ook met allerlei vragen op het gebied van omgaan en acceptatie van de ziekte, relaties, werk, sport en seksualiteit kunnen mensen terecht.
Diabetes heet ook wel suikerziekte. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.
Een depressie is een voortdurend aanwezige neerslachtige stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Er zijn vele soorten depressies, variërend van licht tot ernstig. In het algemeen geldt dat de ernst van de symptomen toeneemt met de ernst van de depressie. Depressies komen zeer veel voor.
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.
Een delier is een verwardheid die binnen enkele uren tot dagen is ontstaan. Het ene moment is de verwardheid erger dan het andere. Het komt vooral voor bij ouderen, met name tijdens een ziekte of na een operatie, en bij patiënten in de stervensfase. Maar ook jongere mensen kunnen een delier krijgen, bijvoorbeeld bij diabetes mellitus
Decubitus ontstaat door weefselschade ten gevolge van de inwerking van druk- of schuifkrachten. Het treedt op daar waar de druk het hoogst is, op de stuit, de heupen, en de hielen. Zowel een korte hoge belasting als een langdurige lage belasting kunnen druknecrose veroorzaken.
Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode (voor een chronische aandoening wordt voor deze periode 1 jaar gebruikt).
Dag verzorging helpt u uw zelfstandigheid te behouden. Door actief bezig te zijn, blijft u uw vaardigheden trainen.
Dagopvang is een verzamelnaam voor dag voorziening voor ouderen.
Dagbesteding is een verzamelnaam voor dag voorziening voor ouderen.
Dagbehandeling bestaat uit een combinatie van begeleiding bij gezellige activiteiten en persoonlijke verzorging en behandeling van uw lichamelijke klachten.
De dagactiviteit is een vorm van dag voorziening voor ouderen. Deze dag komen ouderen bij elkaar om samen koffie te drinken en een praatje te maken. Verder kan er gezamenlijk een activiteit worden gedaan.

E

Bij ergotherapie leert u praktische handelingen (opnieuw) uitvoeren, eventueel met een hulpmiddel. Bijvoorbeeld wanneer u door een beperking of ander probleem, moeite heeft met dagelijkse dingen.
De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.
Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in ziekenhuizen.
Eerstelijnsverblijf is kortdurend verblijf wanneer u om medische redenen niet thuis kunt wonen, maar u hoeft ook niet opgenomen te worden in een ziekenhuis of revalidatie instelling. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis of als er palliatieve zorg nodig is die thuis niet gegeven kan worden.

F

Fysiotherapie leert u zelfstandig bewegen en helpt uw lichaamshouding of –beweging verbeteren.

G

Voedingsmiddelen die koolhydraten bevatten, worden tijdens het kauwen en in de maag en darmen omgezet in suikers. Dat gebeurt met bijvoorbeeld fruit, melk, brood en aardappelen. Deze suikers komen als glucose in het bloed. Om de glucose in de lichaamscellen te krijgen, gebruikt het lichaam insuline. De cellen zetten de glucose om in energie, brandstof. Alle organen hebben glucose nodig, ook de hersenen.
De gezondheidszorg is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen.

H

Hypertensie of hoge bloeddruk is een aandoening, waarbij de bloeddruk te hoog is. Een te hoge bloeddruk geeft een verhoogd risico op ziekte.
Onder hulpmiddelen verstaan we bijvoorbeeld krukken, een rolstoel, een hoog-laagbed of bedklossen. U kunt deze hulpmiddelen kopen, huren of lenen voor behandeling, verpleging, revalidatie of zorg.
Met huishoudelijke zorg blijft uw huis schoon en opgeruimd. Wanneer het u (tijdelijk) niet lukt om bijvoorbeeld zelf uw bedden te verschonen, te stofzuigen of de ramen te lappen.
Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch voldoende medisch personeel aanwezig is. Onze locatie Residentie De Molen in Ede biedt plaats aan palliatief-terminale gasten (hospicezorg) en aan gasten die tijdelijk zorg behoeven.

I

Een indicatie geeft toegang tot zorg. Met een indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm.

K

Of en welke kosten verbonden zijn aan zorg, is afhankelijk van uw indicatie en uw persoonlijke wensen.
Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de totale zorg. Dit gebeurt om de mantelzorger te ontlasten. Voorbeelden van kortdurend verblijf zijn: regelmatig een weekend logeren in een instelling of een langere opname (bijvoorbeeld een week) ter ontlasting van de mantelzorger. Op bijna alle locaties van de Zorg van Toen kunt u terecht voor respijtzorg.
Het syndroom van Korsakov is een aandoening die het gevolg is van ernstig vitamine B1 (thiamine) gebrek. Korsakov treedt voornamelijk op bij alcoholverslaving. De alcoholist loopt dit risico omdat hij doorgaans slecht eet en een verhoogde vitamine behoefte heeft.
We spreken van ‘kleinschalig wonen’ als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.
Wanneer u vragen heeft over de zorg, of u of een naaste heeft zorg of behandeling nodig, dan kunt u contact opnemen met een klantadviseur namens de Zorg van Toen. Tijdens een gesprek met de klantadviseur krijgt u antwoord op uw vragen.
De klachtenfunctionaris is er voor bewoners van de Zorg van Toen en hun vertegenwoordigers. Ook als de zorg of dienstverlening al is afgerond. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en luistert naar uw verhaal. Zij adviseert en verwijst door.
Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan kunt u hierover een klacht indienen. Om ervoor te zorgen dat wij correct met uw klacht omgaan en deze zorgvuldig afhandelen, werken wij volgens een klachtenregeling.
Het keukentafelgesprek is het gesprek waarbij u samen met de gemeente of het sociaal wijkteam bespreekt welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg het beste vormgegeven kan worden.
Kanker is een verzamelnaam voor kwaadaardige groeiprocessen in het lichaam, waarbij sprake is van woekering van cellen. Er bestaan meer dan 100 soorten kanker die op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen. Elke soort heeft een eigen ziekteverloop.

L

De longverpleegkundige helpt u wanneer u of uw naaste een chronische ziekte aan de luchtwegen heeft. De longverpleegkundige komt gratis bij u thuis om rustig verder te praten over de ziekte en het verloop.
Logopedie helpt u wanneer u moeite heeft met spreken, begrip, slikken, eten of drinken. Bijvoorbeeld bij Parkinson of na een beroerte.
Als zelfstandig thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is, kunt u wonen in één van de zorglocaties van de Zorg van Toen. In Drachten, Donderen, De Bilt, Beneden-Leeuwen, Oss, Tienray en Ede hebben wij prachtige zorglocaties, elk met een eigen karakter.
De fase voor het levenseind, de terminale fase. Dit zijn de laatste weken of maanden van uw leven. Onze locatie Residentie De Molen in Ede biedt plaats aan palliatief-terminale gasten (hospicezorg).

M

Muziektherapie leert u angst, verdriet en spanning te herkennen en uiten. Ook leert u beter omgaan met anderen en grenzen kennen.
U kunt gebruik maken van een Modulair Pakket Thuis (MPT) als u geïndiceerd bent voor langdurige zorg (Wlz), maar thuis de zorg ontvangt.
Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Wilt u als mantelzorger op vakantie? Dan kunt u op bijna alle locaties van de Zorg van Toen terecht voor respijtzorg.
Bij de Zorg van Toen doen we een beroep op mantelzorgers om samen voor een naaste te zorgen. Een familielid, maar ook bijvoorbeeld een vriend of buurman kan mantelzorg verlenen. Mantelzorg hoeft, in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, niet over zware of vele (zorg)taken te gaan. Wekelijks een boodschapje meenemen valt ook al onder mantelzorg.
Met een maaltijdenservice laat u uw maaltijden en/of boodschappen aan huis bezorgen. Boodschappen kunt u zelf online samenstellen. Koelverse maaltijden zijn er in een uitgebreid assortiment.

O

Oncologie is de medische kennis en behandeling van kanker.

P

Een psychomotorisch therapeut leert u omgaan met psychische klachten door bewegingsoefeningen.
De psycholoog helpt u bij sombere gedachten, moeite met concentratie of veel piekeren.
Psychogeriatrie is het specialisme dat zich toelegt op aandoeningen die gepaard gaan met verminderde geestelijke vermogens op hogere leeftijd. In de praktijk houden psychogeriatrische artsen zich bezig met de blijvende of toenemende cognitieve beperkingen door verschillende vormen van dementie.
Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het privacyreglement van de Zorg van Toen.
Met een Persoonsgebonden budget (PGB) organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf uw zorgverlener. De zorgverlener moet de zorg bij u thuis leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. De zorg moet van goede kwaliteit zijn. En u (of uw vertegenwoordiger) moet de taken en plichten die aan het PGB zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.
Persoonlijke zorg richt zich op het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid. U krijgt hulp bij alledaagse handelingen.
Met behulp van personenalarmering kunt u in uw eigen huis verblijven, met de zekerheid van hulp dichtbij.
De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinson symptomen hetzelfde.
Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven. Onze locatie Residentie De Molen in Ede biedt plaats aan palliatief-terminale gasten (hospicezorg).
De palliatief verpleegkundige kan u helpen wanneer u of uw naaste in de laatste levensfase zit.

R

Opknappen na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie.
Bij de Zorg van Toen kunt u heerlijk eten. Ook als u niet bij ons woont, bent u van harte welkom in onze sfeervolle restaurants. Hier geniet u van een drankje, een smakelijke maaltijd en goed gezelschap.
De Raad van Bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van een organisatie.

S

Diabetes heet ook wel suikerziekte. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.
Een kunstmatige uitgang uit het lichaam voor urine of ontlasting.
Het proces dat rechtstreeks voorafgaat aan de dood en is daarmee de laatste fase van het leven. Onze locatie Residentie De Molen in Ede biedt plaats aan palliatief-terminale gasten (hospicezorg).
Een opname vanwege een acute aandoening of verwonding.
(Verpleeghuis) arts die zich gespecialiseerd heeft in ouderengeneeskunde..
Zorg voor klanten die complexe verpleegkundige zorg nodig hebben.

T

Tweedelijnszorg is de zorg waar een verwijzing voor nodig is. De hulp is meestal ambulant, wat betekent dat de patiënt niet wordt opgenomen in een instelling. Voorbeelden van tweedelijnszorg zijn medisch specialisten en behandeling door het Riagg.
Een tijdelijk verblijf in een verzorgings-, verpleeghuis of revalidatielocatie.
Een winkel waar u terecht kunt voor verpleegartikelen en hulpmiddelen.
Begeleiding bij problemen op sociaal en/of financieel vlak en het aanbrengen van structuur en overzicht in uw leven.
Zorg tijdens de laatste levensfase. Onze locatie Residentie De Molen in Ede biedt plaats aan palliatief-terminale gasten (hospicezorg).

U

Het lenen van hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of zorg.

V

Als vrijwilliger zet u zich in voor anderen of voor de samenleving waarvoor u geen salaris ontvangt.
Het Volledig pakket thuis (VPT) is één van de leveringsvormen in de Wet langdurige zorg, waarbij de klant buiten een instelling zorg kan ontvangen.
Advies bij eetgedrag/ -patroon.
Een verzorgingshuis is een woonvoorziening voor oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Hulp is er bij het huishouden, persoonlijke verzorging en maaltijden en er worden tal van activiteiten georganiseerd.
Hulp en ondersteuning bij dagelijks terugkerende handelingen, zoals douchen, aan- en uitkleden of het aantrekken van steunkousen.
Zorg voor onder andere: wondzorg, zwachtelen, injecteren, katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg en zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.
Een woonvorm voor mensen die (tijdelijk of langdurig) 24-uur per dag persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben. Ook op de locaties van de Zorg van Toen kunt u terecht voor 24/7 zorg.

W

In een woonzorgcentrum verblijven bewoners met een somatische en/of PG-beperkingen. Zij wonen hier zelfstandig met zorg.
Is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het verzorgen van wonden. Zij komt gratis bij u langs om uw vragen te beantwoorden
Een klant komt hiervoor in aanmerking als hij/zij voldoet aan een aantal voorwaarden. Ook is een indicatie nodig. Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Bijvoorbeeld als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft.
De wachtlijst geeft aan hoe lang het ongeveer duurt voordat u terecht kunt in de zorglocaties van de Zorg van Toen..

Z

Het Zorg Zwaarte Pakket hoort bij ‘zorg met verblijf’. Dit is het recht om in een zorginstelling te wonen. In dit pakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning een bewoner heeft.
De Zorgverzekeringswet verplicht dat iedereen die woont of werkt in Nederland en 18 jaar of ouder is een basisverzekering afsluit. Hiermee biedt de overheid een dekking die ervoor zorgt dat iedereen de medische zorg kan ontvangen die noodzakelijk is. Hiermee wordt bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis vergoedt. Ook de wijkverpleging wordt vanuit de Zorgverzekeringswet geregeld.
De Zorg van Toen heeft een zorgovereenkomst ‘Met verblijf’ (u woont in één van de huizen van de Zorg van Toen).
Thuis blijven wonen als u een dagje ouder wordt is voor u het uitgangspunt. Toch kan het zijn dat dit lastig is door verslechterde gezondheid. De Zorg van Toen helpt u in dat geval graag om de verhuizing naar één van onze zorglocaties zo plezierig mogelijk te maken.

Mis geen enkele update!

Registreer je nu om up-to-date te blijven.

Contact  

Voor vragen neem dan contact op met ons kantoor.
Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
De Zorg van Toen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Copyright Zethoven 2024 gemaakt door CustomerScope
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram